Liệu rằng còn cửa cho những bạn học trung cấp mầm non

Năm 2017 giáo dục phổ cập trung cấp mầm non còn có cơ hội nữa không?

Đối với ngành sư phạm mầm non cũng như nhiều ngành nghề khác thì năm 2016 là năm bước ngoặt với nhiều thay đổi. Những sự thay đổi từ chính trị, kinh tế, những thay đổi từ trong nước, từ quốc tế dẫn đến nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trở nên cấp thiết. Hiện nay ngành sư phạm mầm non đã gần hoàn thành xong mục tiêu phổ cập giáo dục trung cấp mầm non trong cả nước. Tuy nhiên nhiệm vụ từ năm 2016-2021 là nâng cao chất lượng giáo dục mầm non là chủ đạo.
Liệu rằng còn cửa cho những bạn học trung cấp mầm non
Năm 2017 còn cơ hội cho những bạn học trung cấp sư phạm nữa không
Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non như thế nào ? đó là một câu hỏi mà ngành giáo dục cũng như toàn xã hội đang cố gắng thực hiện. Xoay quanh những yêu cầu cơ bản về giảm gánh nặng học tập trong trường mầm non, tạo môi trường phát triển tự nhiên tốt nhất cho trẻ, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non, áp dụng các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến trên thế giới, cải thiện trình độ giáo viên mầm non tối thiểu tốt nghiệp từ trung cấp mầm non trở lên
Để thực hiện được những thay đổi đó cần có sự cố gắng của toàn xã hội trong đó gồm các nhà quản lý, các cán bộ giáo viên ngành sư phạm mầm non và các sinh viên đang theo học ngành sư phạm.
Năm học 2016 bậc học mầm non cần thực hiên 8 nhiệm vụ cụ thể:
Theo đó, nhiệm vụ chung của bậc học trong năm học mới là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ và của Bộ.
  • Phát triển mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, tăng cường các điều kiện để đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
  • Đồng thời hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non ở các vùng khó khăn, tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số, quan tâm giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập.
  • Tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, đẩy mạnh xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
  • Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ;
  • Đẩy mạnh phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;
  • Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ;
  • Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non;
  • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*